Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası’nın faaliyetlerini iki temel alanda toplayabiliriz; Endüstriyel Yaşam ve Gıda Sanayi.

Endüstriyel Yaşam


Endüstriyel yaşam tüm sektörlerin çalışma hayatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin uygulandığı bir alandır. Çalışma yasası, sosyal güvenlik yasası, iş sağlığı ve iş güvenliği, Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt yasaları vb. örnek gösterilebilir.

TÜGİS çalışma hayatı ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde gıda sanayi işverenleri adına görüşlerini hazırlar, kamusal politikalara ışık tutar. Bu faaliyetlerin üyesi olduğu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) marifetiyle sonuçlandırılır.

TÜGİS üyelerinin işyerlerinde işçi sendikası bulunması gerekmez. TÜGİS’in her şeyden önce gıda sanayinin birlikteliğinin sembolü, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için kurulmuş bir sivil toplum örgütü olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, birlikteliğin herhangi bir ön şarta bağlı olmadığını belirtelim.

Üyelerimizden işyerlerinde işçi sendikası bulunanlar için Toplu İş Sözleşmesi bağıtlanması tüzüğümüz gereği görevimiz olmakla birlikte, uygulamada işyerine özgün çözüm esnekliğine sahibiz. Doğru bilgi üzerine kurgulanmış, sosyal diyalogu ön plana çıkaran, işyeri güvencesini ve iş barışını esas alan bir Toplu İş Sözleşmesi bağıtlanmasına önem veriyoruz.

İşyerinde işçi sendikası olsun olmasın, tüm üyelerimizin sendikal yaşam konusunda gerekli bilgileri edinmeleri ve yeterli bilince ulaşmalarını sağlamak gayreti içindeyiz.

Gıda Sanayi


Gıda Sanayi Uzmanlık alanımızdır. Gıda ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasından, alt sektörler ile ilgili kodeks çalışmaları, gıda güvenliği, gıda depolama, gıda lojistiği, gıda ambalajlama ve gıda perakendeciliği gibi büyük bir yelpaze de ilgi alanımız içinde.

Gıda sanayindeki yeni eğilimler ve dünyadaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz.

Gıda Sanayi ile ilgili her türlü faaliyetler TÜGİS bünyesinde bizzat TÜGİS tarafından gerçekleştirilmekte bu bağlamda üye kuruluşlardan görüş alınarak katılım sağlanmakta, sektörün içinde belirli ölçekteki üye olmayan özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile de iletişim sıcak tutulmaktadır. Üniversiteler, meslek odaları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları vazgeçilmez sektörel partnerlerimizdir.